Double Bachelor's degree: Degree in Forestry Engineering and Degree in Nature Conservation

Recursos d'aprenentatge

 

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa Nèstor. L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà. UdL acompanya - Programa Nèstor

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.

 • Formació d’usuaris.

 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.

 • Préstec.

 • Obtenció de documents (SOD).

 • Informació bibliogràfica.

 • Fullets informatius.

 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

 

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.

 • Llibres electrònics.

 • Cercador de revistes electròniques.

 • Diccionaris electrònics.

 • Enciclopèdies electròniques.

 • Bases de dades.

 • Tesis doctorals.

 • Guies temàtiques

 • Biblioteques virtuals.

 • Premsa.

 • Diaris oficials.

 • Dipòsits de documents digitals.

 
 

L'ETSEA és el campus agroalimentari, forestal i veterinari més gran de Catalunya i un dels més importants d'Espanya. Al campus de l’ETSEA, ubicat a 3 km del centre de la ciutat, es disposa d’una finca de 12,5 ha i 10 edificis construïts, amb unes completes instal·lacions per la docència i la recerca distribuïts en:

Edifici 1: Departament de Ciència Animal i Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria i Sala de Graus.

Edifici 1-b: Serveis Hospitalaris Veterinaris.

Edifici 2: Departament de Tecnologia dels Aliments i Departament d'Hortofruticultura, planta pilot de tecnologia d'aliments i aules.

Edifici 3: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Biblioteca, Centre de Documentació Europea i aules.

Edifici 4: Departament d'Enginyeria Agroforestal, Departament d'Administració d'Empreses i Gestió de Recursos Naturals, Departament de Matemàtiques, Xiloteca i aules.

Edifici 5-a: Serveis Cientifico Tècnics, cafeteria, copisteria i seminaris de recerca.

Edifici 5-b: Recerca: Centre Agrotecnio.

Edifici 6: Departament de Ciència Animal.

Edifici 7: Direcció i administració de l'ETSEA

Edifici 8: DARP (Generalitat de Catalunya)

Edifici 9: DARP (Generalitat de Catalunya)

Edifici A-B: Consergeria principal,direcció d'estudis, secretaria acadèmica, servei d'informàtica, consell de l'estudiantat, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Departament de Química i sala d'actes.

Campus ETSEA

 
 

La biblioteca. La biblioteca aplega els fons que serveixen de suport a la docència i a la recerca dels ensenyaments que s'imparteixen en l'ETSEA. La biblioteca obre de dilluns a divendres, de 9 a 22 h. En període d'exàmens s'obrirà els dissabtes de 9 a 14 h. Per a més informació podeu consultar la seva web.

Salas d'estudi. L'Edifici Principal, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. En ell si troba la sala d’estudi, amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris. Horari de la sala.

Sales d’informàtica :

Ubicació Llocs de treball Sistema operatiu
Edif. Principal (*Sala d'usuaris) 47 Windows 8.1
Edif. Principal (Aula 1) 38 Windows 8.1
Edif. Principal (1.12) 18 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.1) 40 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.2) 25 Windows XP

* La Sala d'usuaris es troba en l'edifici A-B, 1a planta i el horari d'obertura és de 9 a 20 h de dilluns a divendres.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici 5. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.