Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102411 FÍSICA T 9
102413 QUÍMICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102453 CANVI GLOBAL B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102442 PROJECTES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102461 GEOESTADÍSTICA I TÈCNIQUES D'OBSERVACIÓ GLOBAL O 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102468 TREBALL DE FI DE GRAU B 6