Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102413 QUÍMICA T 9
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102411 FÍSICA T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102453 CANVI GLOBAL B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102437 SILVICULTURA B 6
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102442 PROJECTES B 6
102484 JARDINERIA O 6
102465 CONSERVACIÓ DE LA FLORA O 6
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
5è CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102475 SALUT DELS BOSCOS O 6
102464 GESTIÓ D'ESPAIS URBANS I PERIURBANS O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102468 TREBALL DE FI DE GRAU B 6
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12