Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Pla d'estudis i guies docents

El doble títol de Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Naturalesa s'obté després d'haver superat 315 crèdits ECTS. Té una durada de 5 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 177
Matèries optatives (O) 48
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 315


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

Reconeixements de Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura a Grau en Enginyeria Forestal

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102411 FÍSICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102413 QUÍMICA T 9
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102453 CANVI GLOBAL B 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102451 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS B 9
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102437 SILVICULTURA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102442 PROJECTES B 6
102454 SOCIOLOGIA I GESTIÓ DE CONFLICTES AMBIENTALS B 6
102456 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES B 6
102465 CONSERVACIÓ DE LA FLORA O 6
102484 JARDINERIA O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102448 TÈCNIQUES AVANÇADES DE DIAGNÒSTIC B 6
102458 PAISATGE I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA B 6
102459 RISCOS NATURALS O 6
102463 GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS O 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
CINQUÈ CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102464 GESTIÓ D'ESPAIS URBANS I PERIURBANS O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102475 SALUT DELS BOSCOS O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102466 CONSERVACIÓ DE LA FAUNA O 6
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102467 PRÀCTIQUES EXTERNES B 12
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102468 TREBALL DE FI DE GRAU B 6