Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en Conservació de la Natura

Objectius i competències

Objectius formatius

Són els mateixos que els corresponents al Grau en Enginyeria Forestal, però amb l’objectiu afegit del major aprofundiment en els components analítics dels processos estudiats. D’aquesta manera, el pla d’estudis manté l’estructura essencial d’un tronc de formació bàsica (gran part dels dos primers cursos) dedicat al coneixement dels fonaments d’enginyeria pròpiament forestal, una formació especialitzada i obligatòria que condueix al perfil professional d’Enginyer Forestal (tercer curs i part de quart), i una formació complementària (cinquè curs) on s’aporten les bases que permeten intensificar la formació en certs aspectes de gestió.

Competències

Les competències professionals legals corresponen al títol d’Enginyer Forestal i estan regulades pel Decret 2095/1971 i pel R.D. 2220/1982.

L’Enginyer Forestal és un professional amb una formació universitària adreçada a la gestió d’activitats que es desenvolupen en els sistemes forestals, com per exemple:

 • Aprofitaments i indústries forestals.
 • Plans d’ordenació cinegètica.
 • Projectes d’ordenació forestal.
 • Repoblacions.
 • Prevenció d’incendis forestals.
 • Disseny i càlcul d’infraestructures.

Sortides professionals

L’estudi de matèries instrumentals i transversals dins de l’enginyeria rural, com per exemple Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o AutoCAD, amplien les opcions d’inserció laboral. Al marge d’això, l’ocupació està principalment vinculada als àmbits professionals següents:

 1. Gabinets de projectes: elaboració de projectes i altres documents tècnics sobre matèries del seu àmbit competencial (repoblacions forestals, obres de protecció ambiental, aprofitaments de fusta, aprofitaments micològics, de caça i de pesca, energies renovables relacionades amb la biomassa d’origen forestal, planificació del territori i del paisatge, educació ambiental, etc.).
 2. Direcció d’obra en l’execució dels projectes ja esmentats.
 3. Funcionari d’administracions autonòmiques: responsable tècnic de la gestió de boscos i espais naturals d’especial protecció (parcs, etc.).
 4. Funcionari d’ajuntaments o diputacions provincials: tècnic especialista de gestió ambiental.
 5. Ensenyament i centres de recerca.